Đại học Tài chính kinh tế Tây Nam tuyển sinh Học bổng trường (Một Vành đai Một con đường)