THÀNH PHỐ CÔN MINH – VÂN NAM VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN TỘC VÂN NAM