Một ước mơ – Một chặng đường – Quá trình tự học, apply học bổng của mình