“KHÔNG CHỊU THUA SỐ PHẬN VÀ ƯỚC MƠ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC TRUNG QUỐC”