Đại học Thành Đô đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè Đại học Thế giới lần thứ 31